پروژه کنسرت صدای صلح | La voix de la Paix | The voice of Peace

 

صدای صلح | پروژه کنسرت صلح

Sedaye Solh

صدای صلح (کنسرتی برای صلح) نام یک رشته کنسرت هایست که برنامه ریزی آن با همکاری ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی، انجمن فرهنگی بهار، و گروه کرال بهار از ماه نوامبر سال ٢٠١٢ آغاز گشته است. این برنامه یک هدف عمده را دنبال میکند و آن رساندن صدای صلح و دوستی ایرنیان به دیگر ملتهای جهان از طریق هنر آواز و موسیقی است .

 

 
معرفی برگزار کنندگان:
ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی:
در سال ٢٠١٠ با همراهی دانشجویان دانشگاههای پاریس شرقی کار خود را آغاز کرده است. نخستین کنسرت را درجشن نوروزی انجمن بهار مارس 2012 با همراهی گروه کر بهار اجرا نمود. این بنیاد هنری، به خاطر ترکیب ابتکاری وگنجانیدن موسیقی بومی ایران دربرنامه ی خود، به زودی مورد توجه موسیقی دانان جوان فرانسوی قرارگرفت و بسیاری ازهنرجویان طالب همکاری و عضویت در این ارکستر شدند. این ارکستر پس از گذشت یک سال پذیرای اعضا جدیدی از کنسرواتوارها و مراکز موسیقی پاریس شد. در حال حاضر بیش از بیست و پنج نوازنده از فارغ التحصیلان و یا دانشجویان دوره های عالی کنسرواتوارهای ملی موسیقی فرانسه در این ارکستر عضویت دارند. رهبری و آهنگ سازی ارکستر بر عهده آقای آرش فولادوند، دانشجوی رشته رهبری ارکستر کنسرواتوار ملی موسیقی فرانسه میباشد.

انجمن فرهنگی بهار( کانون دانش پژوهان جوان ایرانی در فرانسه):
یکی از حامیان این برنامه است. این بنیاد که با همکاری پاره ای از مهرورزان به فرهنگ و هنر ایران درژوئیه 2009 در پاریس پایه گزاری شده، به دور از هرگونه وابستگی قومی، مذهبی و سیاسی با برگزاری نشستهای علمی و فرهنگی و همچنین کنسرتهای موسیقی، از آغاز تأسیس تا کنون، به نشر فرهنگ و هنر یاری رسانیده است. 
انجمن بهار با پذیرش همه ی دانش پژوهان و هنردوستان از هر ملت و زبانی درصحن کار و فعالیت خود، دریچه ای به سوی پیوندهای فرهنگی و هنری ودوستی میان جوانان گشوده است و همیاری صمیمانه ی خودرا برای برگزاری کنسرت صلح اعلان کرده است.

کرال بهار (وابسته به انجمن بهار): 
یکی از بنیادهای مهم آوازجمعی یا کرال ایرانیان برون مرز به شمار می رود. گروه کرال بهار در سال 2009 درکارگاه موسیقی انجمن بهار و با سرپرستی آرش فولادوند، پایه گزاری شده است. این گروه که درآغاز تنها با هشت هنرآموز، فعالیت خودرا آغاز نمود، هم اکنون بیش از سی نفر خواننده را گرد هم آورده است و همچنین در حال حاضر ازهمخوانی خواننده های بنامی چون سلین بورتهالس و دیگر خواننده های اپرای پاریس نیز بهره میگیرد.

همکاری ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی و گروه کرال برای کنسرت صلح:
تمرین های خوانندگان کرال بهار و ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی بر روی موسیقی وترانه های ایرانی که ازماه نوامبر 2012 به طورجداگانه آغازگشته بود، از پانزده فوریه 2013 به صورت مشترک در سیته یونیورسیته پاریس ادامه خواهند یافت. شصت نوازنده و خواننده در طی این تمرین ها برنامه ی کاملی را با عنوان کنسرت صلح آماده می سازند تا در روز نوزدهم آوریل ٢٠١٣ در سیته یونیورسیته پاریس و در بیست و ششم ماه آوریل ٢٠١٣ در کلیسای آمریکائیان در پاریس باهم بروی صحنه رفته و با اجرای قطعاتی از موسیقی ایرانی تنظیم شده برای ارکستر فیلارمونیک، صدای صلح و دوستی میان ملل را بگوش جهانیان برسانند.

ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی و گروه کرال بهار دوبرنامه ی دیگر را نیز افزون بر کنسرت صلح درپیش دارد که زمان و مکان آنها را نیز به زودی اعلام خواهند شد.
برای آگاهی از چگونگی شرکت در تمرین های آماده سازی این برنامه چه به عنوان شنونده و چه تهیه گزارش می توانید از لینک های زیر بهره گیرید

www.or-pe.com
Association.Bahar@gmail.com
OrchestreBahar@gmail.com
www.facebook.com/OrchestreParis
www.facebook.com/OrchestrePhilharmonique


La voix de la Paix

La voix de la Paix | صدای صلح


La voix de la Paix est le nom donné à une série de concerts, avec plus de 60 chanteurs et musiciens. Ces concerts sont le fruit d’une collaboration entre l’Association Culturelle Bahar, l’Orchestre philharmonique Paris-Est et la chorale Bahar. Ils sont prévus le 19 avril à la Cité internationale universitaire de Paris (Collège Franco-britannique) et le 26 avril 2013 à l’Eglise Américaine de Paris. Ils ont pour objectif principal de renforcer les liens d’amitié entre les jeunes et visent à faire du chant et de la musique persane des messagers pour la paix.


Deux autres représentations seront également programmées très prochainement dans la région parisienne.

Présentation des organisateurs

L’Orchestre philharmonique Paris Est 
Mis en place depuis deux ans, en collaboration avec des jeunes musiciens des ateliers de musique et de chorales universitaires, l’Orchestre philharmonique Paris-Est, est une création originale d’Arash Fouladvand, jeune et talentueux chef d’orchestre Iranien. Cet orchestre qui était composé à l’origine d’étudiants musiciens amateurs en 2010, jouit aujourd’hui d’une telle renommée que la majeure partie de ses membres sont diplômés de grands conservatoires de musique de France. L’originalité du travail de Mr Arash Fouladvand, en tant que compositeur et chef d’orchestre, réside dans l’arrangement de la musique classique iranienne pour des représentations avec un orchestre philharmonique.

L’Association Culturelle Bahar
Créée en juillet 2009, l’Association BAHAR est une association non lucrative, et indépendante de toute idéologie politique et religieuse ou ethnique, destinée aux jeunes chercheurs et étudiants iraniens en séjour d’étude en France 
L’Association BAHAR organise des rencontres et réunions régulières sous forme des séminaires traitant de sujets tels que l’histoire de la littérature, la poésie persane, et la musique. Ces séminaires sont ouverts à un large public provenant d’horizons divers et variés.
L’association BAHAR œuvre pour que les liens entre les peuples se renforcent et deviennent un facteur efficace de rapprochement et de communication, un rempart contre toutes les formes de rejet, de xénophobie et de racisme, dans le respect des valeurs qui sont la dignité, la confiance, et la solidarité.

La chorale de Bahar 
La chorale de Bahar, créée sous la direction du jeune compositeur et musicien iranien Mr Arash Foulandvand, est l’un des groupes iraniens de chants les plus importants de France. Ayant débuté avec seulement huit choristes en 2009, elle compte aujourd’hui plus de trente membres, parmi lesquels on retrouve Céline Borthals, talentueuse chanteuse d’opéra. 
Les répétitions de l’Orchestre philharmonique Paris-Est et la chorale de Bahar sont ouvertes aux publique.
Dans le cadre des concerts intitulés «Chants pour la Paix », l’orchestre philharmonique Paris-Est et la chorale Bahar prévoient une dizaine des répétitions à compter du 15 février dans les salles de la Cité internationale universitaire de Paris (Collège Franco-britannique). 
Pour mieux faire connaissance avec l’orchestre philharmonique Paris- Est et la chorale Bahar, vous pouvez participer, si vous le souhaitez, à ces répétitions, entant qu’auditeurs ou journalistes. Monsieur Arash Fouladvand est à votre disposition pour vous donner tous renseignements complémentaires à ce sujet. Il est joignable aux 06 73 08 47 25 ainsi que par l’intermédiaire de nos adresses électroniques

www.or-pe.com
Association.Bahar@gmail.com
OrchestreBahar@gmail.com
www.facebook.com/OrchestreParis
www.facebook.com/OrchestrePhilharmonique


The voice of Peace

La voix de la Paix | صدای صلح

"The Voice of Peace" is the name given to a series of concerts with more than 60 singers and musicians. They are programmed in collaboration between the Bahar Cultural Association, Paris-Est Philharmonic orchestra and the Bahar choir. These concerts are scheduled to take place on April 19 at the “Cité International Universitaire de Paris (Collège Franco-British)”, and April 26, 2013 at the American Church in Paris. In preparation since November 2012, the main objective of these concerts is to strengthen the ties of friendship among young people, and to make of Persian music and singing a messenger for peace.

Two other concerts will be scheduled soon in Paris region


Presentation of the organizers

Paris-Est Philharmonic Orchestra:

Created two years ago, working with young musicians of Paris universities and choral singers, Paris-Est Philharmonic Orchestra is an original idea of Arash Fouladvand, young and talented Iranian conductor. The orchestra was first composed of amateur musicians since its inception in 2010. Today it enjoys such reputation that most of its members are graduates from major music conservatories in France. The originality of the work of Mr Arash Fuladvand as a composer and conductor lies in the musical arrangement of Iranian classical music with a philharmonic orchestra.

 

Bahar Cultural Association:

Created in July 2009 for young Iranian researchers and students in France, Bahar is a non-profit cultural association, independent from any political and religious ideology or ethnicity.

BAHAR Association organizes regular meetings in the form of seminars on themes such as the history of literature, Persian poetry, and music.

 BAHAR association works hard to ensure the connection between the young people and tries to create bounds of friendship and communication, by being a shield against all forms of xenophobia and racism, and promoting values such as dignity, trust and solidarity.


Choir Bahar

Choir Bahar, created under the leadership of young Iranian composer and musician Mr. Arash Foulandvand, is one of the most important Iranian choirs of France. Started with eight singers in 2009, it has now more than thirty members, among which are Céline Borthals, talented opera singer.


Rehearsals of the Paris- East Philharmonic Orchestra and Choir Bahar are open to the public.

In preparation for the concerts entitled "Songs for Peace", Paris- East Philharmonic Orchestra and Bahar choir hold ten rehearsals from February 15 in the halls of the “Cité Internationale Universitaire de Paris (Collège Franco-British)”.

You can participate, if you wish, to these rehearsals as listeners or journalists. Mr. Arash Fouladvand is at your disposal to provide any further information about it. He can be reached at 06 73 08 47 25 as well as through our e-mails:

www.or-pe.com
Association.Bahar@gmail.com
OrchestreBahar@gmail.com
www.facebook.com/OrchestreParis
www.facebook.com/OrchestrePhilharmonique

 
Copyright © 2018 A r g h a n o u n . c o m